TARIFAT E TRANSFERTAVE

Shuma e dërgesës (€) Komisioni (€)*
0.01 – 50.00 5.00
50.01 – 100.00 6.00
100.01 – 200.00 9.00
200.01 – 300.00 11.00
300.01 – 500.00 13.50
500.01 – 800.00 21.00
800.01 – 1 000.00 25.00
1 000.01 – 2 500.00 30.00
2 500.01 – 3 000.00 40.00
* Për dërgesat me vlerë mbi 3 000 €,komisioni është 40 €.
Shuma e dërgesës (lekë) Komisioni (lekë)*
0.00 – 6 750.00 680.00
6750.01 – 13 500.00 800.00
13 500.01 – 27 000.00 1 200.00
27 000.01 – 40 500.00 1 500.00
40 500.01 – 67 500.00 1 850.00
67 500.01 – 108 000.00 2 850.00
108 000.01 – 135 000.00 3 400.00
135 000.01 – 337 500.00 4 050.00
337 500.01 – 405 000.00 5 400.00
* Për dërgesat me vlerë mbi 405 000 lekë,komisioni është 5 400 lekë.
* Komisionet janë të vlefshme nga dt.01.02.2018 dhe mund te ndryshojnë pa njoftim.